Shree Cochin Lohana Mahajan

Shree Cochin Dariyasthan Mandir

PALACE ROAD, COCHIN - 682 002. (KERALA)

President

Sri Dhansukh L. Sejpal

Ph: (O) 2667205 (R) 2224353
Mob: 9847036925

Vice-President

Sri Bharat K Palan

Ph: (O) 2224832 (R) 2224030
Mob: 9995674568

Secretary

Sri Jaisingh J Voranji

Mob: 9447026327

Joint. Secretary

Sri Kirit Madhvani

Ph: (O) 2229774 (R) 2228847
Mob: 9447028847

Treasurer

Sri Prabodh Kotecha

Ph: (O) 2224699
Mob: 9447370673

Committe

Sri Pankaj Sundrani

Ph: (O) 2223006 (R) 2227839
Mob: 9847034450

Committe

Sri Paresh Powani

Ph: (O) 3043353 (R) 2211990
Mob: 9447143353

Committe

Sri Rajiv N Dattani

Ph: (R) 2228728
Mob: 9447188728

Committe

Sri Rajesh S Chande

Ph: (R) 2224050
Mob: 9447034050

Parmanent Invitee

Sri Ajith Bhai Thakkar

Ph: (R) 2226881
Mob: 9446406881